ผลงาน

Portfolio 237

ตู้ห้องน้ำเดี่ยว ( รุ่น KT )
ขนาด 0.83 x 1.08 x 2.33 m.
พร้อมระบบไฟฟ้า และ สุขภัณฑ์
หน้างานลูกค้า : อีสเทรินซีบอร์ด ระยอง

Portfolio 237 Portfolio 237 Portfolio 237 Portfolio 237 Portfolio 237
Portfolio 237 Portfolio 237 Portfolio 237 Portfolio 237 Portfolio 237